Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, w imieniu której działają jej organy i przedstawiciele: Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także Przewodniczący Zarządu jako kierownik Urzędu Metropolitalnego.
  Pozostałe dane kontaktowe: adres email: kancelaria@metropoliagzm.pl, strona internetowa: bip.metropoliagzm.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych, pan Tomasz Haska.  Adres e-mail: daneosobowe@metropoliagzm.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.Realizujemy zadania publiczne o charakterze metropolitalnym, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z  dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Związku Metropolitalnego “Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:
  • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Urzędu (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 4. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym.
  Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Metropolię danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679.W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

   Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe  będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.